Privacy Policy

De Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus (hierna: M.S.R.V. Saurus) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De privacyverklaring is aan verandering onderhevig en leden moeten om deze reden dit document regelmatig raadplegen. Indien er grote veranderingen plaatsvinden, zal opnieuw toestemming gevraagd worden aan de leden die reeds toestemming gegeven hebben.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De M.S.R.V. Saurus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als M.S.R.V. Saurus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden en begunstigde leden (hierna: ‘de leden’) zullen door de M.S.R.V. Saurus niet verzameld en gebruikt worden voor andere doeleinden dan de doeleinden die beschreven worden in deze voorwaarden, tenzij u hier van tevoren toestemming voor gegeven heeft.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die verzameld worden bij de inschrijving van een nieuw lid. Een aantal van de onderstaande gegevens worden niet via het inschrijfformulier verstrekt, maar worden later in het lidmaatschap verstrekt door de leden. Deze gegevens worden opgeslagen in het algemene ledenbestand. Het algemene ledenbestand is enkel toegankelijk voor de secretaris en de penningmeester van de M.S.R.V. Saurus.

Een aantal van de gegevens zullen gedeeld worden met externe partijen. Deze partijen, de desbetreffende persoonsgegevens en het doel van het verstrekken van de informatie aan deze partijen staan onder de kop ‘Verstrekking aan derden’.

Persoonsgegeven:

Doel:

Voor- en achternamen

Om leden te kunnen identificeren

Om leden in te schrijven voor wedstrijden

Voorletters

Om leden in te schrijven voor wedstrijden

Geslacht

Om leden in te schrijven voor wedstrijden

Geboortedatum

Om te bepalen of een lid boven de achttien is, zodat wij de alcoholwet kunnen naleven.

Om leden in te schrijven voor wedstrijden

Telefoonnummer

Om in contact te komen met leden

Adres

Om documenten/brieven op te kunnen sturen, zoals een kerstkaart en uitnodigingen voor de blikborrel van het eerste kwalificerende blik

E-mailadres

Om in contact te komen met leden

IBAN

Om de maandelijkse contributie en andere kosten af te kunnen schrijven via automatisch incasso

BIC

Om de maandelijkse contributie en andere kosten af te kunnen schrijven via automatisch incasso

Telefoonnummer ouders

Om in contact te kunnen komen in geval van nood

Medische gegevens

Om adequaat te kunnen handelen tijdens het introductieweekend

Studentnummer

Om de aanschaf van sportkaarten te controleren

Studierichting

Om de studierichtingen binnen de M.S.R.V. Saurus te inventariseren

 

Uw persoonsgegevens worden door de M.S.R.V. Saurus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap van de M.S.R.V. Saurus, de Club van 100 en/of Oud-Saurus en een minimale fiscale periode van 7 jaar. Daarna zullen deze enkel bewaard worden als ze een historische waarde hebben.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden op de website

Op de website van de M.S.R.V. Saurus zullen een aantal persoonsgegevens van leden inzienbaar zijn voor andere leden via het ‘Smoelenboek’. Het smoelenboek is enkel toegankelijk nadat leden inloggen met hun account. De gegevens die beschikbaar zijn zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Telefoonnummer

Verwerking van persoonsgegevens van andere partijen

Persoonsgegevens van andere partijen (zoals huurders van boten/materiaal) worden door de M.S.R.V. Saurus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan de M.S.R.V. Saurus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

De M.S.R.V. verstrekt de volgende gegevens aan de volgende partijen:

Partij

Persoonsgegeven

Doel

MUSST

Voor- / achternaam

Identificeren van lid

 

Geboortedatum

Identificeren van lid

 

Studierichting

Inventariseren van studies van leden

KNRB

Voor-/achternaam

Identificeren van lid

 

Voorletters

Identificeren van lid

 

Geboortedatum

Inschrijven wedstrijden

 

Geslacht

Inschrijven wedstrijden in het juiste veld

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

In het geval van de KNRB zullen er meerdere gegevens verzameld worden, dit wordt echter door het lid zelf gedaan bij de inschrijving in het KNRB-systeem. Hier zal dus vanuit de M.S.R.V. Saurus geen toestemming voor gevraagd hoeven worden.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij daar van tevoren toestemming voor gegeven is door de desbetreffende personen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

M.S.R.V. Saurus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de M.S.R.V. Saurus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuurders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus

Bosscherweg 24

6219 AC

Maastricht

secretaris@msrvsaurus.nl